Inklusion

Vi tilbyder inklusion på Tjele Efterskole til elever med behov for særlig faglig støtte, ud over hvad der tilbydes i den almindelige undervisning. Undervisningen tilrettes elevens faglige niveau og forudsætninger for indlæring

Inklusion på Tjele Efterskole – et ekstra løft.

Både forældre og skolen kan foreslå denne særlige faglige støtte i undervisningen. Skolen og forældrene aftaler skriftligt et individuelt forløb for eleven, der beskriver den faglige støtte for hele skoleåret, samt mål og delmål. I beskrivelsen indgår også aftale om evaluering af de opsatte mål. Skolen, eleven og familien mødes efter aftale nogle gange om året for at vurdere hvordan det går (evaluering) Studievejledere inddrages i forbindelse med elevens muligheder for videre uddannelsesforløb.

Følgende elementer kan indgå i en aftale om inklusion:

 • Tolærerordning
 • Læsepædagog
 • Læsehjælp (CD-ord), læsetræning
 • Lektiehjælp, undervisningsplatform (undervisning på computer)
 • Relationspædagog (hjælp til adfærd i klassen)
 • Håndværker klasse (fokus på motivation og læringsadfærd)
 • Understøttende undervisning (skak, idræt, håndværk)

Aftalen om inklusion forsøges gennemført inden skolestart, eller senest i de to første uger af skoleåret. I forberedelsen kan indgå indhentning af referencer fra tidligere skole, kommunale myndigheder, PPR eller anden relevant information. Følgende punkter skal aftales mellem skolen og familien i den skriftlige inklusionsplan

 • Hjemmets forventninger til skolen
 • Skolens forventninger til familien
 • Elevens faglige og sociale mål for hele skoleåret.
 • Tidspunkter for møder med evaluering af forløbet
 • Aftale om efterfølgende uddannelsesforløb (målrettet UU-vejledning)

Et vellykket inklusionsforløb bygger på et meningsfuldt samarbejde med eleven, familien og de af skolens ressourcepersoner der er tilknyttet, samt skolens ledelse, der vil følge forløbet tæt.